Friday, 6 March 2015

A Beautiful Letter from a NUMSS DPT Student in Iran


نامه‌ای بسیار زیبا از یکی‌ از دانشجویان ما در رشتهٔ دکترای حرفه‌‌ای فیزیوتراپی در ایران

سلام بر دکتر شاهین پورگل که این روزها بعد از سالها نا امیدی انرژی از دست رفته ام را به من بازگرداند
انرژی که در اثر عدم رسیدن به یک حق قانونی درکشور عزیزم از دست دادم...و اما امروز خط بطلانی کشیده شده است بر تمام آن ناامیدی ها و با مطالعه دروس بسیار پربار و غنی شما حس غرور جای حس ضعف را در من گرفته است
به امید خدا با همکاری سایر دانشجویان ترجمه کتابی را آغاز کرده ایم که در پایان به شما و دانشگاه و جامعه بزرگوار فیزیوتراپی هدیه خواهد شد تا یادگار این روزهای زیبا باشد...

فیزیوتراپیست مجید داستانی
دانشجوی دکترای حرفه ای فیزیوتراپی
National University of Medical Sciences

No comments:

Post a Comment