Monday, 1 July 2013

۷۰،۰۰۰ طرفدار در فیسبوک

هیچ دانشگاه یا کالج پزشکی‌ در دنیا بالای ۷۰،۰۰۰ طرفدار در فیسبوک ندارد. دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ ما با آکادمی ملی‌ استئوپتی الان بالای ۷۰،۰۰۰ طرفدار در فیسبوک دارند!
امیر کاظمی
پروفسور استئوپتی

No comments:

Post a Comment